K:Na próżno szu­kać zara­zem dobrej i nie­dro­giej restau­ra­cji w Rzy­mie otwar­tej w ciągu dnia. Dowie­dzie­li­śmy się tego już pierw­szego dnia, gdy prze­mie­rza­jąc rzym­skie ulice z gło­dem wypi­sa­nym na twa­rzy, naty­ka­li­śmy się na zamknięte lokale. Nie­mal każda trat­to­ria i risto­rante otwie­rały się dopiero około godziny 18 – 19. Na szczę­ście warto było czekać.

Gdy­by­ście przy­pad­kiem zawę­dro­wali w oko­lice dworca Ter­mini, która podobno jest jedną z bar­dziej nie­bez­piecz­nych w Rzy­mie (dowie­dzie­li­śmy się po fak­cie, ale włos z głowy nam nie spadł), koniecz­nie spró­buj­cie przy­sma­ków tutej­szych restau­ra­cji. Jedze­nie jest smaczne i dużo tań­sze niż w centrum.

My pole­camy Risto­rante Aqu­ila Nera przy Via P. Ame­deo – smaczne, nie­dro­gie jedze­nie i sym­pa­tyczna obsługa. A mają tam m. in. takie przysmaki:

M:A ja tam jadłem pizzę, przy czym warto ją brać w zesta­wie z małym napo­jem. Może to być piwo, sok, cola. Wtedy wycho­dzi taniej niż kupo­wa­nie pizzy i napoju osobno.

Pizza jest cie­niutka, chru­piąca i bar­dzo, ale to bar­dzo smaczna. Ja oso­bi­ście jadłem tylko pizzę na obiad. Bo po co sobie smak psuć? Nie warto. Co prawda znam miej­sce w Pol­sce, w któ­rym można zjeść lep­szą pizzę, ale o tym to może kiedy indziej. Warto wie­dzieć, że do maka­ro­nów doda­wany jest ser w smaku podobny do par­me­zanu. Poda­wany jest on w… cukier­niczce. Ot taki folklor.

adres: Ristorante Aquila Nera, Via Principe Amedeo 49, Rzym

O Autorze

Avatar photo

Podobne Posty