Grom czyli lody grzechu warte

K:Jest w Rzy­mie takie magiczne miej­sce, gdzie można się poczuć jak w nie­bie. Miej­sca podobno są dwa (update: teraz jest ich już więcej), jed­nak ze zna­le­zie­niem dru­giego mie­li­śmy spore kło­poty. To cu...

Lody z koziego mleka, czyli rozpusta w Turcji

Co robią lody w wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze? Roz­pusz­czają się szybko, bar­dzo szybko, za szybko. A Turcy zna­leźli na to spo­sób. Robią lody z koziego mleka z dodat­kiem salepu (wyciąg z bulwy stor­czyka) i mo...