Shish kebab i adana kebab czyli uczta na całego

Oka­zuje się, że w Tur­cji można dobrze zjeść na… dwor­cach. Pod­czas gdy w Pol­sce można na dworcu zjeść co naj­wy­żej bułę z parówą wąt­pli­wej świe­żo­ści z podej­rza­nej budki, w Tur­cji, ze względu na spor...

Domowy obiad po turecku

K:Nie ma jak u mamy. Wszy­scy znamy to powie­dze­nie i ma ono zasto­so­wa­nie pod każdą sze­ro­ko­ścią geo­gra­ficzną. Nic prze­cież nie sma­kuje tak dobrze jak domowe jedze­nie. Mie­li­śmy szczę­ście prze­ko­n...