Ciasto na pizzę

Pizza w domu zawsze będzie róż­niła się od praw­dzi­wej wło­skiej pizzy z restau­ra­cji. Nie prze­ko­nują mnie żadne wyna­lazki typu kamie­nie do pizzy czy spe­cjalne bla­chy, które się w jakiś magiczny spo­sób...

Ristorante Aquila Nera w Rzymie

K:Na próżno szu­kać zara­zem dobrej i nie­dro­giej restau­ra­cji w Rzy­mie otwar­tej w ciągu dnia. Dowie­dzie­li­śmy się tego już pierw­szego dnia, gdy prze­mie­rza­jąc rzym­skie ulice z gło­dem wypi­sa­nym na ...