Shish kebab i adana kebab czyli uczta na całego

Oka­zuje się, że w Tur­cji można dobrze zjeść na… dwor­cach. Pod­czas gdy w Pol­sce można na dworcu zjeść co naj­wy­żej bułę z parówą wąt­pli­wej świe­żo­ści z podej­rza­nej budki, w Tur­cji, ze względu na spor...

Adana kebab

Idziemy za cio­sem. Wczo­raj był kebab zawi­nięty w pla­cek, dziś adana kebab z tego samego miej­sca. W zasa­dzie zdję­cia mówią same za sie­bie i opi­sy­wa­nie jak wspa­niale to sma­ko­wało byłoby jedy­nie dod...

Turecki kebab

Być w Tur­cji i nie zjeść kebabu? Toż to byłby praw­dziwy skan­dal. I wstyd. I hańba. Nam udało się przy­pad­kiem tra­fić na cał­kiem nie­złe miej­sce, w któ­rym można zdo­być naprawdę dobry kebab. Przy­pad­kie...