Produkty, których nie ma…

To naprawdę są produkty, których nie ma. Przynajmniej w Polsce. Przynajmniej oficjalnie, bo można trafić, tak jak my, na importera, który za przesadnie wysoką cenę sprowadzi nam zagraniczne produkty do Polski. ...
7.8Piec do pizzy

Domowy piec do pizzy

Pacjen­tem zero był zde­cy­do­wa­nie Michał. To on pierw­szy zacho­ro­wał na domowy piec do pizzy i miało to miej­sce wiele lat temu, gdy zro­zu­miał, że w domu nie da się odtwo­rzyć uni­kal­nych restau­ra­cyj­...
4.9Steki Sokołów

Kruche steki — z Antrykotu i Rostbefu

Od pew­nego czasu mia­łem ochotę na stek. A, że jesz­cze nie mia­łem oka­zji skosz­to­wa­nia praw­dzi­wego steku (przyznaję bez bicia), roz­po­czą­łem poszu­ki­wa­nia infor­ma­cji na ich temat.Wiecie, infor­ma­...