Ciacho w Watykanie

K:Tytuł wbrew pozo­rom nie ozna­cza przy­stoj­nego księ­dza bo szcze­rze mówiąc w Waty­ka­nie nie widzia­łam ani jed­nego. Księ­dza, nie cia­cha. Cia­cho było, ale praw­dziwe, do jedze­nia. I było bar­dzo dobre...