Jak oczyścić kurki

Kurki w tym roku zaata­ko­wały mnie znie­nacka. Już z daleka kusił mnie ich cudow­nie żółty kolor i musia­łam, po pro­stu musia­łam je kupić. Cie­szy­łam się całą drogę ze sklepu do domu, że na obiad kurki lala...

Suszone pomidory

Lato się koń­czy. To ostat­nie chwile, kiedy w skle­pach można kupić praw­dziwe, pach­nące pomi­dory. Włosi już dawno temu wymy­ślili spo­sób by zatrzy­mać ich smak na dłu­żej – susze­nie, a my posta­no­wi­li­ś...

Cantucci

Can­tucci to ciastka, które w moim domu mają wyjąt­kowe miej­sce. Ba! Mają nawet swoje pudełko. I lepiej, żeby było nimi wypeł­nione. Ina­czej jest lament, płacz i maru­dze­nie. ;) W końcu to ciastka ide­alne d...

Pieczone ziemniaki

Pie­czone ziem­niaki to żadna filo­zo­fia. Wystar­czy umyć, zawi­nąć w folię i wrzu­cić do pie­kar­nika, ogni­ska lub grilla. Ale można spra­wić, że taki ziem­niak będzie wyglą­dał ład­niej i sma­ko­wał lepiej....