7.8Piec do pizzy

Domowy piec do pizzy

Pacjen­tem zero był zde­cy­do­wa­nie Michał. To on pierw­szy zacho­ro­wał na domowy piec do pizzy i miało to miej­sce wiele lat temu, gdy zro­zu­miał, że w domu nie da się odtwo­rzyć uni­kal­nych restau­ra­cyj­...